Wersja obowiązująca z dnia

„Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Przedmiotem zamówienia jest:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

 

„Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843).

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wyjaśnienia, modyfikacje treści SIWZ

Otwarcie ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia