Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Edyta Wrona

„Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Numer zamówienia: WIM.DEA.0812.7.2020

Status: Unieważnione

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Przetarg

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Warmia i Mazury Sp. z o.o. Szymany 150, 12-100 Szczytno

Przedmiotem zamówienia jest:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

 

„Budowa dwóch hangarów do celów okołolotniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1843).